Polityka Prywatności

                                                     Klauzula informacyjna

                                                                                    dotycząca przetwarzania danych osobowych Z.P.U.H Todaks s.c.            Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia  27 kwietnia 2016 r.) [Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119], zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator) jest Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „ Todaks” s.c. D.S. Siniarski; T. Potępa ul. Okrzei 54, 87-800 Włocławek. Dane kontaktowe: tel. 54 2313277 bądź e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, tj. dla wykonania umowy sprzedaży produktów, umowy wykonania usług, w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, np. w celach informowania drogą elektroniczną o promocjach na własne produkty lub usługi bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji o promocjach, dotyczących produktów i usług własnych Administratora drogą elektroniczną.

4. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie zbiera i nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ( danych wrażliwych).

5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych za granicę chyba że wymaga tego dostarczenie zakupionych usług lub produktów.
Administrator może powierzyć otrzymane dane osobowe innemu podmiotowi tj. firmom kurierskim i spedycyjnym, w celu wykonania umowy kupna lub usługi. Mogą być również przekazane uprawnionym organom państwowym oraz podmiotom współpracującym z administratorem w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej oraz windykacji należności.Uzyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

8. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.

10. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

11. W celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

12. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

13. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

14. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych uniemożliwia złożenie zamówienia, dokonania umowy zakupu potwierdzonej fakturą VAT.

16. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

17. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

18. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „ Todaks” s.c. D.S. Siniarski; T. Potępa ul. Okrzei 54, 87-800 Włocławek. Dane kontaktowe: tel. 54 2313277 bądź e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie należących do Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
                                                                                  

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej Czytaj dalej...